Villkor

Allmänna användarvillkor gäller för all försäljning av varor och tjänster av DINPRESENT via webbutiken DINP.SE eller via telefon till 0727-688-089. Den lag som är tillämplig på kontraktet är den svenska staten.

I detta avsnitt definieras alla kontrakt enligt vilka Säljaren, DINPRESENT., Överför eller åtar sig att överföra äganderätten till produkterna till konsumenten och konsumenten betalar eller åtar sig att betala priset.
Användning av denna webbplats innebär att du accepterar villkoren nedan.

Om du inte informerar oss innan du avslutar beställningen (kontrollera beställningskorgen) som du vill ha leverans före eller vid ett angivet datum, är detta datum viktigt ur din synvinkel, var vänlig och lägg inte ordern, DINPRESENT kommer inte att acceptera ansvaret för tidsbegränsade leveranser, endast inom terminalen som fastställs per telefon eller enligt DINPRESENTs hemsida. Genom att fortsätta att komma åt webbplatsen uttrycker du ditt avtal uttryckligen och informeras om att du samtycker till att du accepterar villkoren.

Samtidigt, genom att beställa på denna sida, bekräftar du uttryckligen att denna order innebär en direkt skyldighet att betala till säljaren, då säljaren är FÖRSTA.

I. Produktinformation.

Produkterna som marknadsförs via DINP.SE-webbplatsen är nya och i samband med leveransen åtföljs de av en skattefaktura enligt gällande lagstiftning.

DINPRESENT kan publicera på platsen information om de varor och / eller tjänster och / eller kampanjer som utövas av den eller någon tredje part med vilken den har ingått partnerskapsavtal inom en viss tidsperiod och inom den tillgängliga lagergränsen.
Produkterna erbjuds i enlighet med de bestämmelser som ingåtts vid beställningstillfället och inom den tillgängliga lagergränsen.

Av detta skäl tar DINPRESENT rätten att inte hedra en viss order om den produkten inte längre finns i butiksförrådet, de återstående produkterna visar sig vara oförenliga för leverans eller av skäl som inte överensstämmer med DINPRESENT.

All information som används för att beskriva tillgångarna som finns på webbplatsen (statiska / dynamiska bilder / videopresentationer etc.) används av säljaren för att informera kunden, som också används som en presentation.

Priserna som visas på webbplatsen är uttryckta i lei och inkluderar moms.

Köparen kommer att bli skyldig att betala extra frakt, leverans, postränta eller andra avgifter (om betalningen görs av köparen) för att förvärva de beställda varorna, kostnader som läggs till priset för de beställda produkterna. (se kapitel 6 "Leverans")

Kostnaden för att använda fjärrkommunikation (telefon, internet, etc.) för att slutföra en order är din helt.
Vid online betalning är säljaren inte / kan inte hållas ansvarig för eventuella extra kostnader som köparen bär, inklusive men inte begränsat till de valutakursavgifter som tillämpas av den kortutgivande banken, om dess utgivande valuta skiljer sig från DINPRESENT.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priset på de produkter som presenteras på webbplatsen utan föregående meddelande.

Vi antar att värdet på din beställning inte ändras efter att du bekräftat det via e-post / telefon på adressen du angav vid registreringstidpunkten.

DINPRESENT ger garantin enligt gällande lag, inklusive men inte begränsat till driften av denna webbplats, informationen, noggrannheten i beskrivningarna, uppdateringen av innehållet, produkterna på webbplatsen och deras lämplighet för ett visst ändamål.

Köparen instämmer uttryckligen att användningen av denna webbplats och inköp av produkterna sker på egen risk.

Vi är inte ansvariga för eventuella färgskillnader mellan den som visas på din bildskärm och produkten, eller produktens / måttdimensionen på grund av deras särdrag.

II. Garantivillkor för produkt.
Alla produkter som marknadsförs av vår webbplats omfattas av garantibetingelser i enlighet med gällande lag.

Antagandet om bristande överensstämmelse kan inte åberopas när:
· Är oförenlig med produktens natur - detta sker vanligen vid produkter med en hållbarhetstid under 6 månader.

· Är oförenligt med den typ av bristande överensstämmelse - den bristande överensstämmelsen beror på felaktig användning av produkten av konsumenten eller normal förslitning av produkten.
Produkterna som marknadsförs av DINPRESENT är nya och kommer från källor licensierade av varje tillverkare.

Den konventionella frivilliga garantin kan endast beviljas om tillverkaren erbjuder en sådan kommersiell garanti.
Konsumentens rättigheter får under ingen omständigheter påverkas av att en konventionell kommersiell garanti föreligger eller inte föreligger.

Om du är en fysisk person, påminner vi dig om dina rättigheter som konsument enligt lag nr. 449/2003, särskilt art. 9-14, nämligen:

Artikel 9 - Säljaren är skyldig konsumenten för bristande överensstämmelse som existerar vid tidpunkten för leverans.
Artikel 10 - Vid bristande överensstämmelse har konsumenten rätt att kräva att säljaren ska bringa produkten till överensstämmelse, utan betalning, reparation eller ersättning enligt art. 11, eller dra nytta av en lämplig minskning av priset eller upphävandet av kontraktet genom att beröva denna produkt, enligt villkoren i konsten. 13 och 14.

Artikel 11 - (1) Vid bristande överensstämmelse har konsumenten rätt att kräva att säljaren först och främst reparerar produkten eller har rätt att begära att produkten ersätts i varje fall utan betalning, om inte åtgärden är omöjlig eller oproportionerlig.

En åtgärd skall anses vara oproportionerlig om den påför säljaren kostnader som är orimliga i jämförelse med den andra åtgärden, med beaktande av:
· Produktens värde om det inte fanns någon brist på överensstämmelse
· Vikten av bristande överensstämmelse
· Om den andra åtgärden skulle kunna uppnås utan betydande konsumentbesvär.
(3) Ett botemedel ska anses vara omöjligt om säljaren inte kan tillhandahålla identiska ersättningsprodukter eller reservdelar för reparation, inklusive på grund av brist på utrustning eller relaterad teknik.

Eventuell reparation eller utbyte av produkterna ska ske inom rimlig tid som säljaren och konsumenten har kommit överens om skriftligen utan att det har någon betydande olägenhet för konsumenten med hänsyn till varornas art och det syfte han begärt produkterna för. Den angivna tidsperioden får inte överstiga 15 kalenderdagar från det att köparen meddelade säljaren om produktens bristande överensstämmelse.
(5) Om produkten repareras kommer endast nya delar att installeras.

Konst. 12 - Betydelsen av betalning, som anges i art. 10 och 11 avser alla kostnader som krävs för att produkterna ska överensstämma, inklusive porto, transport, hantering, diagnos, expertis, demontering, montering, tillverkning, material som används och förpackning.

Artikel 13 - Konsumenten får begära en lämplig prisreduktion eller kontraktsupplösning i något av följande fall:
· Om den inte mottar reparation eller byte av produkten
· Om säljaren inte vidtagit några korrigerande åtgärder inom rimlig tid
· Om säljaren inte tog något botemedel enligt art. 11 par. (4), utan betydande konsumentbesvär.

Artikel 14 - Konsumenten har inte rätt att begära uppsägning av kontraktet om bristen på överensstämmelse är mindre. ”
III. Kommando

Köparen kan lägga beställningar på webbplatsen genom att lägga till önskade produkter i kundvagnen och sedan slutföra beställningen genom att begå betalning på ett av de angivna sätten. En gång till i kundvagnen finns en produkt tillgänglig för inköp i den utsträckning det finns ett lager för det. Lägger en produkt i kundvagnen, i avsaknad av beställningens slutförande, innebär inte registrering av en order eller automatisk reservation av produkten.

Genom att slutföra ordern, accepterar köparen att alla uppgifter som köparen tillhandahåller, vilket är nödvändig för inköpsprocessen, är korrekt, fullständigt och sant vid tidpunkten för beställningen.

DINPRESENTs godkännande av ordern anses vara komplett när det finns en elektronisk eller telefonbekräftelse från DINPRESENT till köparen om att ordern har verifierats och kommer att gå in i leveransprocessen utan att kräva ett kvitto från köparen.

DINPRESENT anser inte en obekräftad order, det vill säga för vilken ingen bekräftelse email eller telefonkontakt har skickats till att ha det obekräftade ordervärdet.

IV. Betalningssätt

Du kan välja mellan följande betalningsmetoder:
· Betalning vid leverans (kontant återbetalning)
· Online betalning med kortet (via betalningsplattformen)
V. Livrarea
Leveranser levereras med snabbkurva till en av våra partner.

Vi förbehåller oss rätten att fördröja / vägra leverans om du har valt online betalning men det betalda beloppet är inte markerat i våra konton fram till tidsfristen för leverans.

Risken för produktförlust eller skada överförs till dig när du eller en tredje part som utsetts av dig, annan än transportören, är fysiskt i besittning av de beställda produkterna.

Vi accepterar inte beställningar för att vara hedrade av dina utsedda transportörer. I detta sammanhang kan endast säljaren ha möjlighet att välja transportören.

Vi förbehåller oss rätten att inte hedra och skicka order till personer som inte har uppfyllt sina skyldigheter, ekonomiskt eller på annat sätt, till DINPRESENT.


Vi förbehåller oss också rätten att avbryta order med ofullständiga / felaktiga kontaktuppgifter om det inte finns något svar från köparen.

Vi förbehåller oss rätten att sluta skicka beställningar till personer vars konto inte innehåller mer än två order som inte kunde levereras inom en månad.

För kampanjperioder (svart fredag, jul, nyår, påsk, etc.), kan leveransfristen för beställningar som placeras under kampanj / semesterlöpningar skilja sig från den som visas på DINP.SE.

VI. Returprodukter.

Genom att ta emot paketet och betala motsvarande värde har konsumenten erkänt och accepterat följande avtalsvillkor:

Leverantörsidentifieringsuppgifter för DINPRESENT och konsumenten, de produkter som omfattas av ordern och deras pris samt dagens datum är de som anges på fakturan.


Konsumenternas rättigheter och skyldigheter är de som anges i O.U.G. Nej. 34/2014 om konsumenträttigheter och i lag 449/2003 om försäljning av produkter och därtill hörande garantier.

För klagomål och kundservice kan du kontakta oss på nej. tel. 0727-688-089 eller till office@dinp.se. Du kommer att kontaktas senare av en DINPRESENT-representant inom högst 3 arbetsdagar. Du har rätt att returnera produkterna utan att ange skälen inom 14 dagar. Undantag från rätten till tillbakadragande är produkter som är känsliga för skador eller förseglade produkter som inte kan returneras av hälso- eller hygienskäl om de har blivit förseglade.

Produktens återstående tid löper ut efter 14 dagar, från och med den dag du anländer personligen eller en tredje part, annan än den operatör som anges av dig i fysisk besittning av produkterna. Förutom produkter som har omfattande test / returperioder (hushållsprodukter, elektroniska apparater etc.).

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera DINPRESENT, Västergatan 15, LGH 1101, 27566, Vollsjö, Sverige, tel. 0727-688-089, e-post office@dinp.se, angående beslutet att returnera produkterna med hjälp av en entydig deklaration eller vårt returformulär. Avkastningsformuläret kan fyllas i direkt på vår hemsida DINP.SE, i butikssektionen - Returformulär.

För att följa återlämningsfristen är det tillräckligt att skicka oss meddelandet på denna begäran, antingen telefoniskt eller skriftligt, innan återkallandet löper ut.

Om du drar tillbaka, kommer vi att ersätta allt belopp som vi har erhållit från dig, förutom fraktkostnader, utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser senast 14 dagar efter det att vi är informerade om beslutet att returnera dessa produkter.

Vi utför detta bidrag på två sätt:

en. Vare sig "Post Mandate" - pengarna kommer att återbetalas inom 5-7 dagar efter mottagandet av returprodukter.
b. Antingen genom "banköverföring": - I det här fallet anger du ditt konto och banken där pengarna kommer att överföras och pengarna returneras inom 5-7 dagar efter mottagandet av returprodukten från kunden.

Vi informerar dig om att vi kan skjuta upp ditt bidrag till det datum vi mottar produkterna eller tills du får bevis på att du har skickat produkterna till oss, med hänsyn till närmaste datum.

Skicka returprodukter till DINPRESENT, Vollsjö, Sverige, tel. 0727-688-089, utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum du gav oss din återkomst. Termen är uppfylld om produkterna skickas tillbaka före utgången av 14-dagarsperioden. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varan, säljaren DINPRESENT, inte ansvarig för det sätt eller företaget som valts för att returnera produkterna.


VII. Tävlingar och kampanjer

Vi ställer reglerna för kampanjer och tävlingar vi organiserar. Dessa riktlinjer görs tillgängliga för potentiella deltagare endast via sin egen webbplats eller på de officiella Facebook och Instagrams sociala nätverkssidorna.

Kampanjer gynnar bara de order som följer exakt de regler som lagts upp på webbplatsen.

Beställningar som innehåller rabatt eller värdekuponger kan inte kombineras med andra rabatter!

Kampanjer gäller för beställningar och vars produkter har lagts till i kundvagnar under kampanjen och inom den tillgängliga lagergränsen.

DINPRESENT kan avbryta en kampanj eller tävling utan föregående meddelande.

Rabattkuponger från samma kampanjkampanj ackumuleras inte, endast en rabatt / order gäller.

Genom deltagande i kampanjerna accepterar deltagarna att respektera och följa alla bestämmelser, villkoren i de offentliggjorda officiella förordningarna och gällande lagstiftning.

VIII. Försök att bedrägeri.

Eventuella försök att komma åt en persons personuppgifter, ändra innehållet i DINP.SE eller påverka prestanda för servern som kör DINP.SE kommer att betraktas som ett bedrägeribesök och straffas enligt gällande svensk lagstiftning av de behöriga myndigheterna.

IX. Ansvarsbegränsning

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon form av skada (direkt, indirekt, oavsiktligt eller på annat sätt) som följer av användningen eller oförmågan att använda informationen som visas på webbplatsen och eventuella fel eller försummelser i innehåll som kan leda till förluster. Informationen kan reproduceras genom utskrift endast för personligt bruk. Informationen får inte reproduceras, distribueras eller överföras till en annan person eller införlivas på något sätt i ett annat dokument eller material utan föregående skriftligt tillstånd från sina författare.

DINPRESENT kan inte hållas ansvarig för skador av något slag som mottagaren eller någon tredje part kan lida på grund av DINPRESENTs utförande av någon av sina skyldigheter enligt beställningen och för skador som uppstår på grund av användningen av produkterna efter leverans, deras förlust.

X. Fall av stor kraft

DINPRESENT förbehåller sig rätten att fördröja eller avbryta leveranser av beställda produkter om de inte kan hedras av skäl som inte är DINPRESENT, inklusive: bränder, explosioner, översvämningar, extrema väderförhållanden, epidemier, strejker, regeringshandlingar, krig, terroristhandlingar, protester, uppror, civila störningar eller andra hinder för force majeure i enlighet med svensk lag.

Om den händelsen inte upphör inom 15 (femton) dagar efter det att denna händelse har upphört, skall varje part ha rätt att meddela den andra parten att avtalet upphört, utan att någon av dem kan hävda de övriga skadorna.
XI. Ersättning

Eventuella konflikter mellan användare och DINPRESENT kommer att lösas med min vänlighet. Om konflikten inte har blivit löst på ett sätt, ligger jurisdiktion hos de svenska domstolarna.